تخت‌روانچی: دستور کار این دور از مذاکرات ادامه نگارش متن برجام (توافق جامع هسته‌ای) است