رقابتهای تنیس منطقه ای کشور در همدان از سرگرفته شد