مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه : افت آبهای زیرزمینی هشداری به کشاورزان است