یک پای فینال دانشگاهی شد/پایان طلسم فینال‌های تکراری لیگ‌حرفه‌ای