امکان مشاهده دقیق مانده حساب‌های دولتی با سامانه بینای بانک ملی ایران