امر به معروف و نهی از منکرامنیت دینی و اجتماعی جامعه را ایجاد می کند