حرکت کارگروه ترسیب کربن حول محور مشاغل پایدار بومی بن رود