سیره اخلاقی پیامبر اکرم منحصر به 1400 سال گذشته نیست