بخش فرهنگی دانشگاه را از لوس سیاست بازی‌ها پاک کنید/ ثبات مدیریتی را به دانشگاه برگردانید