نشات گرفتن ساختار تیم‌های ملی از باشگاه‌ها/ سایپا باید الگو باشد