سرشاخه های اصلی شرکت هرمی گاما در اصفهان دستگیر شدند