رای هیات رسیدگی به تخلفات درباره تخلف «حیان» به قوت خود باقی است