وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ایجاد تشکل ویژه گندمکاران در کشور تاکید کرد