روحانی: در برابر این ویروس خطرناک تروریسم دست به دست ...