اجرای دستور فرماندهی معظم کل قوا در ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح