دانشگاه امیرالمؤمنین اهواز مقام برتر همایش بین المللی امام حسن را کسب کرد