پليس و دستگاه قضائي دو اهرم قدرتمند حاکميت در حفظ امنيت هستند