سکوت تندروها در مقابل خاوری‌ها و زنجانی‌ها محل تأمل است