مدیرکل مدیریت بحران: خراسان رضوی در زمینه حوادث طبیعی پرمخاطره است