ایران مقتدرتر از هر کشوری در منطقه مسیر ترقی را طی می‌کند/ بارها تجربه کرده‌ایم که دشمن قابل اعتماد