قنبرزاده: پیشنهاد ما برگزاری فینال در تاریخ 16 خرداد بود