زمان جراحی‌های عمیق فرانرسیده، کیفی سازی را دنبال می‌کنیم