همایش انجمن‌های حفاظت از منابع طبیعی‌ فهرج بر‌گزار شد