کورس با همسايگان پر اشتها درميادين مشترک نفت و گاز+ جدول