برگزاری ۴۰ تظاهرات علیه رژیم آل‌خلیفه طی هفته گذشته