چارت هفتگی انگلستان: Project Cars با کنار زدن مورتال کامبت، در صدر جدول فروش قرار گرفت