فارس میزبان جشنواره ملی تخصصی ‌فن‌ و ایده‌ بازار سلامت الکترونیکی همراه