سهام ۴ شرکت دولتی در اولین مزایده امسال واگذار می‌شود