رئیس دادگستری مهاباد: دختر کشته شده در بیمارستان مهاباد،قصد ازدواج با فرد دستگیر شده داشته است