300 ناجی غریق امسال در محمودآباد به‌کارگیری می‌شوند