عضویت معاون سیاسی استانداری مرکزی در اتاق فکر ستاد انتخابات کشور ‌