حفظ شان منابع انسانی وتکریم کارکنان را از وظایف حراست می دانیم