قصه را برای مارادونا توضيح داديم/ هنوز به دعوت ما پاسخ نداده است