سریالهای تکراری راه حلی برای مقابله با ماهواره نیست!