جریان المستقبل اتاق عملیاتی را به تخریب وجهه سیدحسن نصرالله اختصاص داده است