هشتمین نمایشگاه جشنواره ملی حرکت در دانشگاه محقق اردبیلی برپا شد