استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی برای مبارزه با مواد مخدر ضروری است