مدیرعامل منطقه اقتصادی سرخس: همزبانی و همدلی با همت و تلاش رسانه ها محقق می شود