خودسوزي دانشجوي دانشگاه آزاد شيراز به فوت وي منجر شد