روابط ایران و تایلند عمیق می‌شود/ ایجاد ارتباط کارگزاری بانکی میان ایران و تایلند