قاضی‌پرونده: جلسه‌بعدی دادگاه‌مرتضوی پس از وصول پاسخ استعلام‌ها برگزار می‌شود