نخستین نمایشگاه طرح تعالی مدیریت مدارس پیشوا برگزار شد