دفاع صالحی از عملکرد تشکل‌های نشر/ تسویه بدهی ارشاد به ناشران