آغاز چهارمین دوره آموزش تربیت مدرس دانشگاه علمی کاربردی در شیراز