کسب چهار مدال رنگارنگ توسط ورزشکاران کرمانشاه تا پایان روز سوم