میراسماعیلی دبیر کمیته آموزش اتحادیه جودوی آسیا شد