همه چیز به نفع نفت تمام شد/ متاسفانه یک چیزی پراندند و در حد پیشنهاد بود!