مصرف بی رویه آب شهرستان تایباد را مورد تهدید قرار داده است