بخشی از سیاست‌های پنج ساله دوم شهر تهران مبتنی بر به کارگیری توانمندی سمن‌ها است