صالحی: دعوای تشکل‌های نشر در فضای رسانه‌ای زیبنده نیست